O Nas

Studzienice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w 2013 r. jako jedna z kilkunastu podmiotów wchodzących w skład Grupy ECI (www.ecigroup.eu), na której czele stoi Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. Spółka została powołana w celu realizacji projektu w zakresie rozpoznawania, a następnie wydobywania węgla kamiennego z niezagospodarowanego do tej pory złoża Studzienice.

Studzienice Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną przez FIDEIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, w której Fundusz ten jest jedynym wspólnikiem.

Fundusz został utworzony przez Grupę ECI i jest zarządzany przez BPS TFI S.A. (www.bpstfi.pl). Uczestnikiem posiadającym największą liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A.

Grupa ECI realizuje nową strategię, polegającą na rozwijaniu przedsięwzięć gospodarczych w ramach szeroko rozumianej branży energetyczno-wydobywczej. Rozwój Grupy ECI w tym sektorze realizowany jest głównie przez Fundusz FIDEIZ wchodzący w skład Grupy ECI.

Grupa ECI reprezentuje potencjał oraz zasoby i kapitał, które gwarantują posiadanie przez Studzienice Sp. z o.o. odpowiednich środków dla prawidłowego wykonania działalności i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz posiadanych koncesji.

Mocna pozycja rynkowa Grupy ECI oraz posiadane wieloletnie doświadczenie mają również bezpośrednie przełożenie na bardzo dobre relacje łączące Grupę ECI z szeregiem najpoważniejszych graczy na polskim rynku kapitałowym, będących instytucjami finansowymi. Uznanie oraz akceptacja kierunku naszego rozwoju znajdują odzwierciedlenie w zaufaniu, jakim darzą ECI instytucje obecnie współfinansujące przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez ECI.

W związku z planami dalszego rozwoju Grupy ECI w szeroko rozumianej branży energetycznej Studzienice Sp. z o.o. jest poważnie zainteresowana prowadzeniem działalności górniczej w obszarze niezagospodarowanego złoża węgla kamiennego Studzienice.

Intencją grupy kapitałowej ECI w ramach tejże inicjatywy jest prowadzenie działań zmierzających do bardzo istotnego zainwestowania w ten obszar w celu doprowadzenia do wydobycia węgla kamiennego.

​Inwestycja polegająca na wydobywaniu węgla kamiennego przyczyni się do uzyskania wymiernych korzyści dla społeczności lokalnej oraz samorządów, takich jak:

• przychody z opłaty eksploatacyjnej;
• przychody z podatków od nieruchomości;
• wzrost zatrudnienia na terenie gminy;
• rozwój firm „okołogórniczych” w sektorze handlowo-usługowym;
• aktywizacja gospodarcza regionu.


Całość ryzyka związanego z budową kopalni węgla kamiennego, w tym ryzyko finansowe będzie spoczywać całkowicie po stronie Grupy ECI, która jest gotowa na poniesienie wysokich kosztów związanych z budową kopalni, udostępnieniem złoża, instalacją maszyn i urządzeń oraz kosztów związanych z ochroną środowiska, a także obiektów infrastruktur powierzchniowej i majątku mieszkańców. Grupa ECI planuje również jako jeden z głównych priorytetów wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń zmierzających do zapobieżenia i wyeliminowania potencjalnych szkód górniczych w ramach podejmowanej przez siebie działalności.