Wartości, cele, wizja

Proponujemy przedsięwzięcie w oparciu o zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, tak aby wydobywanie węgla nie przyniosło szkód społeczeństwu i środowisku, generując jednocześnie korzyści, które przyczynią się do wzrostu dobrobytu. Realizując projekt „Studzienice 1” mamy na szczególnej uwadze dbałość o:

- dialog społeczny i wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań; Działania na rzecz lokalnej społeczności traktujemy jako inwestycję, a nie „niepotrzebne koszty”. Jesteśmy świadomi potrzeb ludności regionu oraz korzyści jakie przyniesie jej realizacja przedsięwzięcia. Naszym priorytetem jest zbudowanie odpowiednich, bliskich relacji ze społeczeństwem, w oparciu o wzajemne zaufanie oraz wspólny interes.

- tworzenie nowych miejsc pracy; Mając na uwadze i w poszanowaniu górnicze tradycje regionu, świadomi, że górnictwo przez lata kształtowało charakter lokalnej społeczności oraz gwarantowało jej dobrobyt, podejmiemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia miejsc pracy mieszkańcom regionu.

- ochronę środowiska oraz infrastrukturę powierzchniową; Działalność górnicza niesie ryzyko powstania szkód górniczych. Świadomi tych zagrożeń, lokalnych cech środowiska naturalnego oraz charakteru infrastruktury powierzchniowej proponujemy sposób eksploatację, który zminimalizuje ryzyko powstania szkód. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom oraz dbałość o środowisko.

- współpracę z władzami lokalnymi i jednostkami sektora publicznego; Przekonani jesteśmy, że w oparciu o Projekt górniczy Studzienice 1, przy odpowiednim wsparciu i zaangażowaniu ludzi sprawujących władzę w regionie oraz współpracy z instytucjami pożytku publicznego, jesteśmy zdolni znacząco zwiększyć jakość i standard życia lokalnej społeczności.

- wizerunek i zaufanie; Odpowiednie struktury prawne i finansowe spółki oraz wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy czynią nas wiarygodnym partnerem do rozmów ze społeczeństwem, przedstawicielami władzy oraz interesariuszami. Realizując swoją strategię w oparciu o założenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu chcemy budować swoją pozycję jako firmy godnej zaufania.