PROJEKT STUDZIENICE 1

Studzienice Sp. z o.o. na podstawie uzyskanych zezwoleń, w tym koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego, wykonała Dokumentację geologiczną złoża węgla kamiennego Studzienice 1. Złoże zlokalizowane jest  w obrębie administracyjnym gmin: Bojszowy, Kobiór, Miedźna i Pszczyna.
W ramach koncesji Spółka została zobowiązana przez Ministra Środowiska do wykonania otworu rozpoznawczo-badawczego. Spółka wykonała i zakończyła otwór badawczy ST-1 zlokalizowany na terenach leśnych Gminy Kobiór. Nieruchomość, w obrębie której był wiercony otwór została doprowadzona do stanu pierwotnego i zwrócona właścicielowi. Podczas wiercenia pozyskano informację geologiczną o złożu, która została przekazana Skarbowi Państwa.
Celem wykonania otworu rozpoznawczo-badawczego było zweryfikowanie dotychczasowych archiwalnych danych geologicznych, uzyskanie informacji geologicznej umożliwiającej udokumentowanie złoża, rozpoznanie warunków hydrogeologicznych oraz zbadanie struktury i budowy warstw nadkładu skał stropowych, występowania pokładów węgla i ich miąższości oraz parametrów jakościowych.
Na podstawie uzyskanych wyników prac geologicznych oraz na podstawie archiwalnych danych udokumentowano złoże węgla kamiennego Studzienice 1. Po sporządzeniu projektu zagospodarowania złoża, raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko i uzyskaniu decyzji środowiskowej Spółka planuje wystąpić o koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Studzienice 1.
Planowany do realizowania Projekt Górniczy Studzienice 1 będzie szeroko konsultowany i uzgadniany z właściwymi organami administracji oraz ze społeczeństwem. Zgodnie z przepisami prawa właściwy organ administracji publicznej będzie zobowiązany do zapewnienia społeczeństwu możliwości udziału w postępowaniu w sprawie wydania Spółce decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Studzienice 1.